Kandidaten stellen zich voor

Bernard Tebrugge

 • De komende weken stellen wij graag onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november voor. Vandaag de beurt aan lijsttrekker Bernard Tebrugge.

  Mijn naam is Bernard Tebrugge, 46 jaar, getrouwd met Sandra en ik heb drie dochters. Ik woon sinds 1969 in Spijkenisse, maar ben in Vlaardingen geboren. In het dagelijks leven werk ik als groepsleerkracht op ´De school met de Bijbel´ in Nieuw-Lekkerland. De ChristenUnie en de SGP zijn beide partijen die hun grondslag hebben in de Bijbel, het Woord van God. De beide partijen zoeken, op een constructieve manier, naar het vertalen van die boodschap naar politieke vraagstukken van vandaag. Dat kan ook in de nieuwe gemeente Nissewaard. De ChristenUnie en SGP staan het meest dicht bij mijn eigen visie hoe de samenleving van vandaag gediend kan worden. Ik wil zoveel mogelijk van onze standpunten realiseren of dichterbij halen op het gebied van veiligheid, groen, sociaal beleid en het beheersbaar houden van financiën. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld. Er zijn een heleboel redenen waarom ChristenUnie-SGP Nissewaard uw stem waard is! Een greep daaruit:

  - Wij willen een veilige gemeente door optimale inzet van politie en opsporingsambtenaren.

  - Wij willen een groene gemeente door minder te gaan bouwen dan nu en meer aan onderhoud te gaan doen.

  - Wij willen de parkeertarieven in het centrum van Spijkenisse verlagen.

  - Wij willen het sociaal beleid dat vanuit het Rijk naar de gemeente toekomt zo optimaal mogelijk naar Nissewaard halen. Het geld en de middelen moet naar de juiste mensen.

  - Wij willen een moment van rust, onthaasting en bezinning: de zondag.

  Graag deel ik met u Jesaja 53, vers 11b:

  ‘Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht (Jezus), velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.’

  Zonder overdrijven kan ik zeggen dat honderden bijbelverzen mij hebben geinspireerd en dat nog steeds doen. Daarom kies ik voor het vers dat ik net nog las, voordat ik aan deze vragenlijst begon. Een mooi en inspirerend woord!

Jonathan Vroombout‏

 • De komende weken stellen wij graag onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november voor. Vandaag de beurt aan Jonathan Vroombout.

  Mijn naam is Jonathan Vroombout. Op 19 november 1986 geboren en sindsdien getogen in Spijkenisse, waar ik toch wel een beetje trots op ben. Ik ben nog steeds thuiswonend en vrijgezel. Om in mijn levensonderhoud te voorzien, ben ik het dagelijks leven medewerker op de facturatieafdeling van Europe Container Terminals (ofwel ECT) op de Delta-terminal op de Maasvlakte. Ik heb mij kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGP Nissewaars omdat politiek mijn grote interesse heeft: poltiek bepaalt meer voor de mensen dan dat zij vaak zelf beseffen. Voor mij is politiek een alledaagse werkelijkheid, dus niet alleen rond verkiezingstijd. Laten we een voorbeeld rond de auto nemen: het Rijk bepaalt de accijnzen op brandstoffen, de provincie bepaalt de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting en lokaal bepaalt de gemeente wat de parkeertarieven zijn. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen op gebied van bijvoorbeeld zorg en onderwijs. We hebben er iedere dag mee te maken. Ik wil daarom ook een spreekbuis zijn voor allereerst onze achterban en natuurlijk (waar mogelijk) voor alle inwoners van Nissewaard. De combinatie van beide partijen is in vele gemeenten al jaren een succes gebleken; zo ook in Spijkenisse. We verwachten dit ook voor Nissewaard. De ChristenUnie-SGP heeft vanuit Bijbels perspectief de naastenliefde en het rentmeesterschap (zuinig en verantwoord omgaan met mens, natuur en milieu) hoog in het vaandel staan. Zo ook voor Nissewaard. Hoe meer raadszetels we halen, hoe meer invulling we kunnen geven aan deze twee Bijbelse kernprincipes van onze partijen. Daarom is ChristenUnie-SGP uw stem waard!

  Graag deel ik met u psalm 87: 
  ´Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.´

  In deze psalm wordt duidelijk dat God ieders behoud op het oog heeft: naast Sion, ook de Filistijn, de Tyriër en de Moor. Hiermee worden naast Israël ook alle overige volken van de aarde bedoeld.

  Zo kom je dan uit bij Johannes 3:16, volgens mij de centrale tekst van het Evangelie: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.’ Met dit voor ogen, voel ik me ontzettend thuis in de randstad: juist daar waar een ongelofelijk grote taak ligt voor de christelijke partijen, kerken, instellingen, verenigingen en uiteraard persoonlijk.

Hans van Lien

 • Mijn naam is Hans van Lien, lid van de CU en bezig met gemeentepolitiek sinds 35 jaar. Ik ben man van-, vader en opa. 
  Na een leven lang in de automatisering (tegenwoordig ICT geheten) ben ik nu met pensioen. Ik ben actief als mantelzorger . Verder houd ik me bezig met gemeentepolitiek (financiёn en ROB) en heb ik de nodige kerkelijke bezigheden. Tenslotte ben ik actief lid van een natuur- en vogelvereniging, die zich ook bezig houdt met natuurontwikkeling. Ik heb mij kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGp Nissewaard om te proberen een verstandig en rechtvaardig beleid uitgevoerd te krijgen en te strijden tegen zinloze geldverslindende hobby projecten. Van oudsher zijn wij een principiёle, maar ook een reeёle partij die opkomt voor jong en oud, voor zowel bedrijven als gewone burgers en staan voor een gemeentebestuur dat verstandig omgaat met de schaarse middelen die ze voor het besturen van de stad hebben. Daarom is ChristenUnie-SGP Nissewaard absoluut uw stem waard!

  Graag deel ik met u Mattheus 26:18 waar Jezus zegt:
  “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”

  Ook de bekende theoloog Abraham Kuyper maakte daar zijn lijfspreuk van en zei “Geen duimbreed is er op ’t erf van het menselijk leven waarvan Christus, die aller Souverein is, niet roept : Mijn”.
  Zo sta ik er als Christen ook in en daarom zet ik me zoveel mogelijk voor van alles in.

Henriette van Ek

 • De komende weken stellen wij graag onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november voor. Vandaag de beurt aan Henriëtte van Ek.

  Mijn naam is Henriëtte van Ek (30), sinds 10 jaar samen met Cees. Als ik niet aan het muziek maken ben, of aan het lezen, of aan het hardlopen of bij kerkelijke activiteiten aanwezig, werk ik meestal… Ik heb een baan in de geestelijke gezondheidszorg. Met alle veranderingen die er gaande zijn in de zorg vind ik het belangrijk om als christen betrokken te zijn bij het beleid en bij de mensen die deze veranderingen aangaan. Onze grote (Bijbelse) opdracht tot naastenliefde wil ik concreet maken door mee te denken over goede zorg en alert te zijn op signalen mochten (groepen) mensen buiten de boot dreigen te vallen. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGP Nissewaard. De partij heeft een goed programma met punten die de inwoners van Nissewaard zullen aanspreken zoals behoud van groen, zorg voor elkaar, minder bouwen en meer onderhouden. De partij baseert zich daarbij op eeuwenoude, naar wij geloven door God zelf ingestelde principes als naastenliefde en goed beheer over de schepping. Deze eeuwenoude waarden en christelijke principes zorgen voor een stevige grondslag waardoor ChistenUnie-SGP Nissewaard koersvast is zonder eigenwijs of rigide te zijn. Dubbel en dwars uw stem waard!

  Graag deel ik met u Efeziërs 2:10:
  ‘Wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen Die God van tevoren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’

  God heeft ons gemaakt. En Hij zorgt zo goed voor ons dat we mogen volgen in de taken die Hij voor ons heeft voorbereid! We hoeven het niet zelf allemaal uit te zoeken. Dat is ontspannen leven, wetend dat we door het geloof in Jezus zeker mogen zijn van bevrijding en vergeving van het kwaad in ons leven. En dan gaat Hij ons ook nog eens voor in de taken die Hij voor ons heeft bedacht.

Peter Hoogendoorn

 • Mijn naam is Peter Hoogendoorn, ben 56 jaar oud en woon in Oudenhoorn. Ik ben gelukkig getrouwd met Nelly. Wij hebben samen 8 kinderen gekregen. Allen hebben inmiddels een levensgezel(lin) gevonden en zijn uitgevlogen. Ik ben boer met koeien en schapen. In mijn vrije tijd help ik andere boeren om van hun mollen af te komen in tuinen en weilanden. Ik heb mij kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGP Nissewaard omdat ik vind dat Bernisse ook vertegenwoordigd hoort te zijn in de gemeenteraad van Nissewaard. De polders moeten polders blijven! Daarom vind ik ChristenUnie-SGP Nissewaard ook juist voor de inwoners van Bernisse een stem waard: De ChristenUnie-SGP wil zorgen voor groen, schoon, gezond en rust!

  Graag deel ik met u Psalm 99:2 (berijmd):
  'God die helpt in nood, Is in Sion Groot, Aller volken macht, niets bij Hem geacht, buigt u dan in’t stof, en verheft met lof, ’t Eeuwig Opperwezen; Wilt Het eeuwig vrezen.'

  Daarin is zoveel troost. Hieruit blijkt dat God regeert. En ook utkomst kan geven al is de nood hoog.

Anneke Guijt

 • Mijn naam is Anneke Guijt. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en ben woonachtig in Spijkenisse. In het dagelijks leven werk ik als cva nazorg verpleegkundige in Rotterdam. De afgelopen jaren ben ik commissielid geweest voor de ChristenUnie-SGP. Op dit moment wil ik het iets rustiger aan doen. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik wil blijven bijdragen aan de missie van ChristenUnie-SGP Nissewaard. Zij is voor mij een partij met een duidelijk, christelijke geluid en dat heeft meerwaarde voor Nissewaard. De partij heeft een duidelijke visie op Nissewaard die de moeite waard is om te horen in de raad. Daarom is ChristenUnie-SGP Nissewaard uw stem waard! 

  Graag deel ik met u Psalm 92:3:
  'Hoe groot zijn uw daden, Heer, hoe peilloos diep uw gedachten.'

  Een vers waarbij ik veel stil sta als het gaat om de gebeurtenissen in mijn leven, ook in de politiek.

Bart Brussaard

Mijn naam is Bart Brussaard. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen van 5 jaar en 2 jaar. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer als mede-eigenaar van een hoveniersbedrijf. Hoewel ik mij niet direct geroepen voel tot een carriërre in de politiek heb ik mij toch beschikbaar gesteld als kandidaat voor ChristenUnie-SGP Nissewaard omdat ik de partij wil ondersteunen in de deelname aan de verkiezingen. Ik vind het belangrijk dat er een christelijk geluid hoorbaar is in de politiek. ChristenUnie-SGP Nissewaard is uw stem waard omdat de partij, en de mensen die deze vertegenwoordigen, uit komen voor Gods Woord en Naam, hier heb ik bewondering voor en vind het dan ook erg belangrijk dat de ruimte hiervoor bestaat.

Graag deel ik met u Romeinen 6:23:
'Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Christus Jezus, onze Heere.' 

Door het offer van Christus zijn wij niet langer ter door veroordeeld. Wij mogen leven door Hém!

 

Dick van Buuren

Mijn naam is Dick van Buuren. Gelukkig getrouwd, vader van een dochter en een zoon en opa van vier kleindochters. Ik ben inmiddels pensioen gerechtigd, maar doe nog regelmatig financiële controles voor diverse bedrijven. In het verleden ben ik betrokken geweest bij bij het bestuurswerk en diverse commissies van de ChristenUnie-SGP Nissewaard en daarom stel ik mij nu, wederom, kandidaat. ChristenUnie-SGP Nissewaard is uw stem waard omdat zij staat voor goede zorg, gezond financieel beleid, behoud van het groen en nog steeds waarde hecht aan de zondagsrust!

Graag wil ik met u delen: psalm 103:8
'Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.'

Deze psalm weet mij altijd bijzonder te inspireren!

Thérèse van Wassenaar

 • Mijn naam is Thérèse van Wassenaar. Ik ben 33 jaar oud en alleenstaand moeder van een zoon. Inmiddels woon ik zo'n 30 jaar in Spijkenisse, waarvan de laatste 8 jaar in de Akkers. In het dagelijks leven kom ik momenteel rond van een bijstandsuitkering. Dit geeft mij ruim de tijd om bezig te zijn met het buurtnetwerk in Spijkenisse Zuidwest, waar ik voorzitter van bestuur ben en het buurtnetwerk coördineer. Ik heb mij kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGP Nissewaard omdat ik geloof dat de politiek een belangrijk uitgangspunt is voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente. Ik wil daarin graag mijn steentje bijdragen door een stem te zijn voor de inwoners van gemeente Nissewaard. Vooral zij die het (even) moeilijk vinden om de eindjes aan elkaar te knopen liggen mij na aan het hart. ChristenUnie-SGP Nissewaard is uw stem waard omdat zij als partij bovendien bijbelse normen hanteert. Normen die passend zijn voor alle inwoners van Nissewaard. Die passen bij alle mensen die, in de eerste plaats, denken aan mensen!

  Graag deel ik met u Jesaja 62:1:
  'Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat Zijn heil opgaat als een lichtglans en Zijn verlossing als een brandende fakkel.'

  Ik geloof dat het onze taak is om, als christen, alle mensen bekend te maken met Zijn liefde en verlossing, in woord en daad. Ik wil graag laten zien dat zelfs het kleinste gebaar een enorm groot licht kan brengen in het leven van mensen waar duisternis heerst.

Jacolien Saarloos

 • Mijn naam is Jacolien Saarloos, 58 jaar en woon in Abbenbroek samen met mijn man Leo. We hebben 3 dochters en schoonzoons en 2 kleindochters. Met elkaar runnen we een agrarisch bedrijf, waarvoor ik administratie doe, en werkzaamheden rond de boerderij. Tuinieren doe ik graag, tevens pas ik enkele dagdelen op de kleindochters. Heb 20 jaar godsdienstlessen op de OBS in Abbenbroek gegeven. Doe vrijwilligers werk voor de kerk op terrein van jeugdleiding, schoonmaak coordinator en ouderen bezoeken. 
  Ik heb mijzelf kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGP Nissewaar omdat het belangrijk is dat er ook vanuit de kleinere kernen enkele kandidaten op onze lijst staan. De omstandigheden van de inwoner op het platteland kan soms veel verschillen met die uit de grote plaatsen. Hun belangen wil ik graag vertegenwoordigen. ChristenUnie-SGP Nissewaard is uw stem waard omdat het simpeweg de partij is met het beste programma, die altijd op een constructieve manier meeregeert en vast houdt aan bijbelse normen en waarden.

  Graag deel ik met u Psalm 32:8:
  'Ik zal u onderwijzen en u leren de weg die gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.'

  Deze belofte geeft houvast en rust. Bij God vind je raad bij alles wat je nodig hebt in onzekere omstandigheden. Op Hem wil ik mijn levenshuis bouwen , omdat Hij te vertrouwen is.

Mathieu Janssen

 • Mijn naam is Mathieu Janssen. Ik ben 63 jaar oud en getrouwd met Marian. We wonen in de wijk Vogelenzang in Spijkenisse en samen hebben we vier kinderen. Ik ben werkzaam als openbaar apotheker in Spijkenisse en verbonden aan de apotheken Vogelakker en City Plaza. In mijn vrije tijd speel ik graag tennis. Daarnaast neem ik 2x per maand deel aan Prayer Station om met mensen op straat over geloof te praten. Ik stel mijzelf verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat ik een getuigenis wil zijn te midden van stadsgenoten. Ik neem daarbij graag een deel van de verantwoording op mij om de nieuwe gemeente Nissewaard te besturen. Stemmen op ChristenUnie-SGP Nissewaard is kiezen voor christelijke normen en waarden die zullen standhouden in onze onzekere wereld. Onze Hemelse Vader , die ons daarbij helpt en van ons houdt, heeft deze ingesteld. Het is daarom belangrijk die christelijke normen en waarden kans te geven een essentiële bijdrage te leveren in de politiek.

  Graag deel ik met u Lucas 4:18,19:
  "De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
  Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
  om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
  om een genadejaar van de Heer uit te roepen."

  Jezus onder andere dat Hij mensen vrij maakt van geestelijke blindheid, verbrokenheden. Dat er oplossingen zijn en zij God kunnen gaan kennen die van hen houdt. Als Christen wil ik met elk van deze aspecten bezig zijn naar andere mensen toe .

Wouter van den Hil

 • Mijn naam is Wouter van den Hil, 25 jaar oud en woonachtig in Spijkenisse. Ik ben getrouwd met Jacolien en werk in het dagelijks leven als Operationeel Manager bij de organisatie Isaeus ICT Solutions te Spijkenisse. Hobbymatig houd ik me bezig met muziek (maken). Al van jongs af aan heeft politiek mijn bijzondere interesse. Door mijzelf kandidaat te stellen wil ik actief meedenken met politieke vraagstukken zoals die spelen in de gemeente Nissewaard. Door de samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse liggen nieuwe uitdagingen te wachten. De ChristenUnie-SGP Nissewaard heeft een interessant verkiezingsprogramma dat veel inwoners van de gemeente Nissewaard zal aanspreken. Ook houdt het verkiezingsprogramma veel rekening met de landbouw en de groengebieden wat door de samenvoeging van de gemeenten nog belangrijker is geworden. Een stem op ChristenUnie-SGP biedt perspectief voor de toekomst. Politieke richtlijnen, gebaseerd op de Bijbel, als het Woord van God. Dat Woord waarvan het Lutherlied vermeldt: “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken”.


  Graag deel ik met u Psalm 119:105: 
  “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.” 

  Gods woord is het richtsnoer voor dit leven. Voor mij betekent dit dat ook ons politiek handelen in overeenstemming moet zijn met de Schrift.

Leo Harlaar

 • Mijn naam is Leo Harlaar. Ik ben 65 jaar oud en woon nu ruim 40 jaar in Spijkenisse. Ik ben 42 jaar getrouwd en mag nog tot 1 november deel nemen aan het arbeidsproces, waarna ik van mijn pensioen mag genieten. Naast mijn werk als applicatiebeheerder WABO ben ik nu ruim 30 jaar actief in de Spijkenisser politiek, waarvan een groot gedeelte deel uitmakend van de steunfractie van de ChristenUnie-SGP. De laatste jaren vertegenwoordig ik de fractie in de commissie Welzijn van de Spijkenisser gemeenteraad. Ik vind het nu zachtjes aan tijd worden dat de jongere generatie het stokje over gaat nemen. Ik heb me alsnog kandidaat gesteld voor de verkiezingen omdat ik gevraagd ben als lijstduwer. Ik hoop op deze manier nog veel mensen over te halen om op ChristenUnie-SGP te stemmen. Wij zijn uw stem waard omdat ons team zijn grondslag voor het politieke handelen onbetwist vindt in de Bijbel, Gods Woord. 

  Graag deel ik met u 2 Korinthe 12:10:
  'want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.' 

  Omdat ik weet dat ik van mezelf niets kan en bij alles wat ik doe afhankelijk van God ben, in mijn werk, in mijn gezin, in het kekrkelijk leven en ook in het politieke handelen.

   

Heleen Visser

 • Mijn naam is Heleen Visser. Ik ben woonachtig in Spijkenisse, 57 jaar oud en gehuwd. Samen hebben wij 3 kinderen en zijn de trotse opa en oma van 1 kleinkind. Ik ben initiatiefneemster geweest van diverse projecten in Spijkenisse zoals Vrede voor de Stad en Stichting Present Spijkenisse. Daarnaast ben ik actief in de kerkelijke gemeente op het gebied van verbondenheid en word ik regelmatig gevraagd als spreekster voor diverse doelgroepen. Ik heb mij kandidaat gesteld voor ChristenUnie-SGP om in de nieuwe gemeente Nissewaard een bijdrage te kunnen leveren aan de verbinding van diverse netwerken. De ChristenUnie-SGP is uw stem waard omdat zij een partij is met een duidelijke identiteit en dit vertaalt naar de dagelijkse praktijk van Nissewaard, op allerlei gebied. Vooral de speerpunten zoals goede zorg, een gezond financieel beleid en aandacht voor groen zijn van belang voor alle inwoners van Nissewaard!

  Graag deel ik met u Johannes 17:21:
  'Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en Ik in U en laat hen zo ook in ons zijn opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.'

  Ik geloof dat het belangrijk is dat wij als christenen samen werken in en voor de samenleving omdat we dan iets van Hem laten zien en ik geloof zeker dat Hij daar zijn zegen aan verbindt.