Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP 2014-2018

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

1. Economie

2. Ruimte en Milieu

3. Zorg

4. Dienstverlening

5. Ten slotte

Inleiding

Deo Volente 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Spijkenisse en Bernisse tot de nieuwe gemeente Nissewaard. Tegelijk met het fusieproces moeten nieuwe taken uitgevoerd worden door de gemeenten, waarvoor ook nog eens minder geld beschikbaar is. Dit zal van alle betrokkenen samenwerking vragen. Voor de ChristenUnie-SGP is daarbij steeds op alle terreinen van het leven de Bijbel als het woord van God richting bepalend.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma, waarin het beleid staat verwoord dat wij nastreven in de komende raadsperiode. In de eerste drie paragrafen worden de speerpunten van ChristenUnie-SGP behandeld. Paragraaf 4 gaat over de andere diensten die aan de burgers verleend worden. Paragraaf 5 gaat over uitgangspunten voor dienstverlening, zoals ChristenUnie-SGP die ziet en nastreeft.

1. Economie

Financiën

De financiële vooruitzichten van de gemeente zijn niet al te rooskleurig. Zo zal het aantal bijstandsuitkeringen voorlopig nog toenemen, en de stagnerende bouw veroorzaakt renteverliezen. De kosten van bibliotheek en theater zullen nog lang op de begroting drukken.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

De werkgelegenheid in Nissewaard staat voorop. Er moet voldoende werk zijn, wat past bij van de bevolking. De gemeente dient zoveel mogelijk te zorgen voor een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven, door goede randvoorwaarden te scheppen (zoals een goede infrastructuur). Vernieuwing van bedrijventerreinen heeft voor de ChristenUnie-SGP de voorkeur boven het realiseren van nieuwe bedrijfsterreinen. Daar moet serieus werk van gemaakt worden om werkgelegenheid die bij Nissewaard past, een plaats te kunnen geven.

Er is veel werkgelegenheid in de Randstad, onder meer in het havengebied. Werklozen in Nissewaard hebben echter vaak niet de juiste startkwalificaties. De gemeente bevordert actief de samenwerking met de scholen en het bedrijfsleven, om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om werklozen en schoolverlaters beter op te leiden voor de arbeidsmarkt.

Toerisme

De gemeente investeert in digitale middelen om het toerisme te bevorderen. De bewegwijzering moet verbeterd worden. Er is een aantal succesvolle acties om meer publiek naar de winkels te krijgen. Deze acties moeten worden uitgebreid met andere, nieuwe, frisse ideeën. De gemeente investeert in onderhoud en bereikbaarheid van attracties en van winkels.

Recreatiegebied Bernisse

Bernisse is een prachtig natuurgebied in het midden van Voorne-Putten. Het gebied moet aantrekkelijk blijven voor zowel recreanten als rustzoekers. De instandhouding van dit natuurschoon heeft hoge prioriteit voor ChristenUnie-SGP. Het onderhoud van het gebied moet verbeterd worden. Recreatieve ontwikkelingen dienen te passen in een duurzame ontwikkeling van het gebied. Gebruik van elektrisch aangedreven boten blijft mogelijk.

2. Ruimte en Milieu

Groen

De nadruk op bouwen moet verschuiven naar onderhoud en naar verbetering van het groen. Gebieden met een grote waarde voor natuur en milieu moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. Dit geldt voor de kernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland eens te meer, omdat daar veel groen is.

Wij willen de polders in Spijkenisse Zuid-Oost groen houden en geen bebouwing in de andere grote, groene zones aan de randen van Spijkenisse, zoals het Hartelpark, park Vogelenzang en de groenzone tussen Waterland en Hekelingen. Deze gebieden zijn er voor rust en onthaasting. Wij zijn dan ook geen voorstander van landhuizen in Spijkenisse-Zuidoost.

De gemeente kiest waar mogelijk steeds voor groen in plaats van betegeling om zo de gevolgen van hevige regens en van hittegolven te beperken. De gemeente vindt het belangrijk dat ook inwoners zich van dit probleem bewust zijn bij herinrichting van hun tuin.

Verkeer en Vervoer

Er moet prioriteit worden gegeven aan verbetering van de meest gevaarlijke kruispunten en van de plekken waar veel kinderen en ouderen gebruik maken van het verkeer.

Waar mogelijk moet het aantal verkeersborden in de gemeente worden verminderd. De problemen met vrachtwagens zijn onder controle, maar vragen blijvende aandacht. De parkeertarieven gaan niet omhoog.

De ontsluiting van ons eiland moet verbeterd worden. De gemeente zet zich in voor aanleg van de A-zuid.

Wonen

ChristenUnie-SGP staat voor duurzame wijkverbetering, een goede doorstroming, en een gedifferentieerd woningaanbod van vooral duurzame woningen. Leegstand moet worden tegengegaan. Vraag gebonden woningbouw staat voorop. Niet de gemeente bedenkt wat er gebouwd gaat worden, maar marktpartijen in overleg met toekomstige bewoners. De voorzieningen in de kernen van Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland, (denk aan bibliotheek, wijkcentrum en school), dienen op peil te blijven. Dit zal inzet van de gemeente vragen. In de stedelijke wijken zijn buurthuizen van belang. Volkstuinen zijn voor veel mensen belangrijk; de gemeente dient met haar plannen daar dan ook zuinig mee om te gaan.

Bij de presentatie van het Masterplan De Haven bleek dat de huidige planvorming niet past binnen de gemeentelijke grondexploitatie. Wij vinden dat een dergelijk plan pas mag worden gestart als er zekerheid bestaat over voldoende financiële middelen.

Het aanbod van sociale huurwoningen moet nauwkeuriger. Het dient op wijkniveau afgestemd te worden aan de behoefte.

Huisvesting ouderen

Het zal steeds meer nodig zijn om ouderen zelfstandig te laten wonen in hun huidige woning. De huidige functionaliteit van verzorgingstehuizen zal langzamerhand veranderen naar kleinschalig wonen, een woonvorm waarbij een groep ouderen gestimuleerd wordt om samen met elkaar ‘hun eigen huis te runnen’. Daar tegenover staat een woonvorm met volledige verpleging. Om tijdig in deze behoeftes te kunnen voorzien, moet de gemeente in overleg treden met woningcorporaties, zorginstanties, zorgverzekeraars en huisartsen. De gemeente ondersteunt hierbij nieuwe experimenten voor gecombineerde woon-, leef- en zorgconcepten.

Leefbaarheid wijken

Tijdig maaien van het wijkgroen en voldoende veegactiviteiten zijn noodzakelijk om de wijken leefbaar te houden, net als goede verlichting en buurtpreventie. Politie, boa’s en goa’s dringen vandalisme terug en betrekken bewoners bij het veilig, groen, schoon en heel houden van hun wijk. Buurtpreventie moet worden uitgebreid.

NB: Goa’s zijn gemeentelijke opsporingsambtenaren. Zij houden zich bezig met het aanspreken van personen en groepen op ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Ze zijn in het leven geroepen naar aanleiding van een petitie van de ChristenUnie-SGP.

Landbouw

De landbouw in en om Nissewaard is een essentieel en kenmerkend onderdeel van Nissewaard. Er moet dan ook geen grond aan de landbouw worden onttrokken. De gemeente werkt samen met de bedrijven en hun gezinnen om innovatie en een gezonde natuur te bevorderen.

ChristenUnie/SGP is voorstander van een stadsherder, met schapen. Daarmee kunnen groenstroken begraasd worden. Dit geeft ook kansen om in samenwerking met milieuhuis of kinderboerderij een educatief project op te starten. De gemeente kan zo met betrekkelijk weinig kosten natuurwinst behalen.

Stadslandbouw

Op braakliggende gronden, waarvan wordt verwacht dat er op korte termijn niet gebouwd gaat worden, moeten (particuliere) initiatieven tot stadslandbouw mogelijk zijn. Gekeken kan ook worden naar een andere alternatieve invulling als een tijdelijke ijsbaan of een hutten bouwspeelplaats.

Milieu

De zorg voor het in stand houden en bevorderen van een goed milieu is een rechtstreeks uitvloeisel van de opdracht van God om Zijn schepping, als rentmeester, tot Zijn eer en het welzijn van de mens te bewerken en te bewaren.

De gemeente koopt groene stroom, en breidt het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s uit. Gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting dienen energiezuinig te zijn. De ChristenUnie-SGP zet daarbij o.a. in op LED-verlichting, zonnepanelen en warmte/koudeopslag.

Scheiding van afval wordt bevorderd en er is blijvende aandacht voor het schoonhouden en tijdig legen van de afvalcontainers, zodat vervuiling van de directe omgeving van de afvalcontainer wordt voorkomen. Initiatieven als de ‘Schoon Schiptrein’ moeten worden aangemoedigd.

Het principe van ‘de vervuiler betaalt’, moet ook op gemeentelijk niveau zijn uitwerking hebben. Grote ‘producenten’ van afval moeten meer betalen dan kleine. Controle daarop is noodzakelijk.

3. Zorg

ChristenUnie-SGP staat voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving. Wij willen vanuit Bijbelse naastenliefde omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. De gemeente heeft geen directe invloed op beslissingen over een ziekenhuis in Spijkenisse, noch op de aard en omvang van de dienstverlening die daar eventueel geboden wordt. Toch kan de gemeente via haar contacten met overlegorganen en instanties duidelijk maken dat een compleet ziekenhuis in Nissewaard belangrijk gevonden wordt.

Jeugdzorg

De decentralisatie van de taken van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de hulp aan de jeugd. In regionaal verband moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de aan te bieden zorgarrangementen en de bijbehorende uitvoeringskosten.

Sociale zaken

Uitkeringsgerechtigden worden zakelijk, maar met respect behandeld. De gemeente ondersteunt hen om weer zelf actief de draad op te pakken. Daarbij werkt de gemeente constructief samen met onder andere de voedselbank, schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld, diaconieën van kerken en andere maatschappelijke instellingen

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Vanuit het Rijk worden veel zorgtaken overgedragen aan de gemeente, terwijl het bijbehorende budget hiervoor vermindert. Men wordt steeds meer geacht zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Gemeente ondersteunt hierin waar nodig en stelt hulpmiddelen ter beschikking. ChristenUnie-SGP wil er nauwlettend op toezien dat met name het aanbod van huishoudelijke hulp vanuit de gemeente, indien enigszins mogelijk, gehandhaafd blijft.

Gehandicapten en (langdurig) zieken

Openbare gebouwen en andere zorgvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Voor gehandicapten en mindervaliden worden obstakelvrije routes gerealiseerd, ook in winkelcentra. De dagopvang/besteding moet ondanks krimpend budget open blijven voor hen die dit nodig hebben.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Grote waardering hebben wij voor de mantelzorgers en vrijwilligers in Nissewaard. Zij zijn een onmisbare schakel in de zorgverlening. Zij worden bij hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, door de gemeente ondersteund.

Sociale werkvoorziening

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om haar inwoners met een arbeidshandicap een passende werkplek te bieden. De Welplaat is de sociale werkvoorziening van onze gemeente. Door goede begeleiding en opleidingsmogelijkheden kunnen de medewerkers zich verder ontplooien. Het sociale werkbedrijf is doelmatig georganiseerd en levert kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Alle reden om deze voorziening te handhaven. De gemeente legt zich er de komende jaren op toe de opleidingsmogelijkheden verder uit te breiden en zo veel mogelijk te doen aansluiten bij de capaciteiten van de te werk gestelde.

Volksgezondheid

Wijkverpleging, waarbij wijkgerichte zorg-op-maat centraal staat, moet opnieuw door het gemeentebestuur samen met zorginstellingen worden gerealiseerd c.q. uitgebreid.

De GGD en de Bouwman Stichting moeten een actief beleid voeren om (de effecten van) alcohol-, drugs-, computer- en gokverslaving tegen te gaan en te voorkomen.

4. Dienstverlening

Het gemeentelijk rampenplan

Het gemeentelijk rampenplan moet eens per 4 jaar aan de praktijk worden getoetst en het gemeentebestuur draagt zorg voor een goede voorlichting hierover aan de burgers. Burgers moeten weten hoe zij moeten handelen als zich onverhoopt een calamitieit voordoet.

Onderwijs

De gemeente Nissewaard is verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen. De onderwijsactiviteiten dienen zo veel mogelijk in de wijk of woonkern plaats te vinden. De gemeente waarborgt recht op onderwijs dat gebaseerd is op levensbeschouwelijke waarden, en zorgt voor een passend stelsel van vergoeding voor het leerlingenvervoer. Vanuit de gemeente moet er steun komen voor ouders die de reguliere bijdragen (zoals voor schoolreisjes) niet kunnen betalen.

Als aanvulling op de ouderlijke zorg voor kinderen, zijn er binnen de gemeente verschillende opvangvoorzieningen voor kinderen beschikbaar. Deze voorzieningen worden aan particuliere initiatieven overgelaten, waarbij de gemeente alleen de kwaliteit ervan bewaakt.

Sport, Recreatie, Cultuur en Welzijn

Sport

Sport is gezond en versterkt ook de sociale binding tussen mensen. Daarom willen wij graag voldoende bewegingsonderwijs op scholen en meer speelruimte voor de jeugd. Ook willen wij de kennismakingsprogramma’s voor sport stimuleren. Daarnaast vragen wij aandacht voor voldoende sportvoorzieningen voor mindervalide sporters.

Er bestaat momenteel de minimaregeling. Hierin meegenomen is een vergoeding voor sport voor kinderen. In de praktijk blijkt dit bedrag echter vaak aan andere zaken op te gaan daar mensen met een minimum inkomen andere ‘gaten’ dichten met dit bedrag. Gedacht moet daarom worden aan een systeem waarbij minima korting krijgen op sportscholen- en clubs voor zowel kinderen als volwassenen, of gratis kunnen deelnemen aan bepaalde sportprogramma’s. Eventuele kosten hiervoor zouden dan direct vanuit de gemeente vergoed kunnen worden.

Recreatie

Recreatieve voorzieningen zoals aangeboden wordt in de wijkcentra, de kinderboerderij, het milieuhuis en de fluisterboot blijven belangrijk. Verder willen wij voldoende speelvoorzieningen voor onze kinderen en een goed onderhoud daarvan.

Cultuur

Natuurlijk vinden we ook cultuur belangrijk. En specifieke culturele evenementen, zoals de Open Monumentendag en concerten, verdienen steun. Belangrijk is dat er in Nissewaard voldoende faciliteiten zijn, ook voor kleinschalige initiatieven en behoeftes, van de fanfare (de Kleine Trompetter / Wilhelmina!) tot en met creatieve workshops.

Welzijn

Het doel van het welzijnsbeleid is het versterken van de sociale binding tussen inwoners van Nissewaard. Wijkverenigingen, bewonersorganisaties en migrantenorganisaties verdienen daarom steun en facilitering voor hun activiteiten.

Veiligheid

Het handhaven van de openbare orde is een van de kerntaken van de overheid. Daarom moet veel zorg besteed worden aan het voorkomen en bestrijden van vandalisme, criminaliteit en onveiligheid. De politie en de andere handhavers, zoals BOA´s en GOA´s, moeten zoveel mogelijk op straat zichtbaar zijn, zowel in de stad als in de kernen. Het omzien naar elkaar en de zorg voor elkaar is voor de (lokale) samenleving van groot belang. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger voor hun eigendommen en die van hun medeburgers en van de gemeente moet vanzelfsprekend zijn. De uitbreiding van de buurtpreventie kan hier zeker een bijdrage aan leveren en moet verder gestimuleerd worden.

5. Ten slotte

Deze paragraaf geeft kort enkele algemene uitgangspunten weer die kenmerkend zijn voor de ChristenUnie-SGP.

Bordelen, coffeeshops en gokhallen worden uit Nissewaard geweerd. Openbare uitingen zoals reclame mogen niet discriminerend of op een andere manier storend zijn.

Alcohol en jeugd is gebleken geen goede combinatie te zijn. Gemeenten moeten aan het nieuwe alcoholbeleid vorm geven. De ChristenUnie-SGP zal daar in Nissewaard van harte aan meewerken.

Bij de vergunningverlening van evenementen moet de gemeente er op toezien dat de overlast voor omwonenden beperkt blijft. Het moet in ieder geval ’s avonds laat rustig zijn. De zondagse erediensten dienen ongestoord te kunnen plaatsvinden.

De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk om grenzen te stellen aan de 24-uurs economie. We hechten grote waarde aan de zondag, de opstandingsdag van de Heere Jezus. De zondag is al eeuwenlang onze collectieve rustdag; een dag om bij te komen, om naar de kerk te gaan en een dag voor het gezin. We vinden dat zoveel mogelijk mensen van deze rustdag moeten kunnen genieten. We zijn dus tegen een aantasting van de zondagsrust.